Curera

Med fokus på curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet – i Sverige generellt och Norrbotten specifikt – genomfördes projektet Curera på olika platser i Norrbotten under våren 2023, läs mer om projektet nedan.

Curera består av tre överlappande och parallella delar: Samverkan, Geografier och Läranden.

  • Samverkan är en serie föreläsningar, workshops och nätverksträffar.

  • Geografier är ett curatorsresidens på plats i Norrbotten.

  • Läranden är ett samarbete med Stockholms Universitets masterprogram Curating Art.

Tillsammans verkar de olika delarna för att synliggöra curatorer som professionell yrkesgrupp, skapa dialog med potentiella uppdrags- och bidragsgivare i regionen och initiera publika aktiviteter på olika platser i länet.

Dokumentation

Delar av programmet går att ta del av digitalt, och publiceras löpande på Konstfrämjandet Norrbottens hemsida.


Bakgrund

Projektet Curera initierades under våren 2022 av Konstfrämjandet Norrbotten utifrån viljan och behovet av att belysa curatorns position inom konstscenen i Norrbotten. Med planerat genomförande januari – juni 2023 delas projektet upp i tre överlappande och parallella delar som på olika sätt bidrar till att verka för professionen, genom att skapa dialog med potentiella uppdrags- och bidragsgivare och initiera publika aktiviteter på olika platser i Norrbotten. Målet är att Curera ska fungera som ett startskott för lärande, framtida nya samarbeten och förändringsarbete.

Curatorerna i Sverige är en begränsad yrkeskår med omfattande specialkompetens. Idag finns uppskattningsvis 2300 curatorer i landet, två curatorsutbildningar på universitetsnivå på Konstfack och Stockholms universitet samt en nystartad förening (Svensk Curatorförening) som ska verka för curatorers intressen. Merparten verksamma curatorer är frilansande och har ett flertal sidouppdrag utanför sin curatoriska verksamhet. Förståelsen för curatorns roll är idag ofta bristfällig och inom den kulturpolitiska debatten är yrkesgruppen upprepat frånvarande. En stor del av problematiken finns i hur curatorerna kategoriseras, eller kanske bättre beskrivet saknar tillhörighet, när det kommer till möjligheten att exempelvis söka medel eller stöd för sin verksamhet – i allt från utveckling av idéarbete till genomförande.

Få curatorer men viktig yrkesroll

Under COVID-19 drabbades curatorerna som yrkesgrupp, i likhet med många andra inom kulturområdet runt om i landet, av inställda och uteblivna publika projekt. I en kulturell ekonomi som för många innebar ett bortfall av intäkter och friställning av personal blev curatorerna ett led i utställningsproduktionen som avvarades – en yrkeskompetens som ersattes internt med hjälp av producenter och pedagoger eller av utställda konstnärer. Curatorer kan i dagsläget inte, jämfört med konstnärer, erhålla medel i form av exempelvis stipendier för att värna sitt yrkesverksamma liv. Avsaknaden av en stark nationell gemenskap som kan föra yrkesgruppens talan blev särskilt tydlig under pandemin. Konstfrämjandet Norrbotten anser att det är viktigt att stärka relationerna mellan curatorer, stödgivare och institutioner för att öka förståelsen för varandras villkor och bidra till ännu bättre förutsättningar för konstutövare och besökare.

Om curatorerna i Sverige är få så är de en nästintill obefintlig yrkeskår i Norrbotten. Eftersom yrkesrollen mer frekvent hittar sina uppdrag hos de större, välbemedlade institutionerna samlas merparten av kåren i storstäderna, med Stockholm som huvudsakligt centrum. I dagsläget finns ett behov av att diversifiera de curatoriella arbetsmetoderna som för många inom professionen under lång tid utformats efter rådande storstadsförhållanden. Möjligheterna som finns i de norra delarna av Sverige är idag större än någonsin tidigare för att utveckla och genomföra viktiga och intressanta konstprojekt. Norrbotten har ett unikt konstlandskap som hela tiden förändras. Vi ser därför Curera som en del av den utvecklingen, för att inte riskera att förlora tillgången till den viktiga yrkesroll som curatorerna utgör eller gå miste om kvalitativa utställningsproduktioner och projekt som ger mervärde, vilka är curatorns uppdrag att skapa.

Curera bidrar till utvecklingen av konstlivet

Konstfrämjandet Norrbottens verksamhet utgår från ambitionen och behovet av att visa och förmedla varierande konstnärliga uttryck i hela Norrbotten, för att bjuda in till deltagande och nya upplevelser. Geografisk placering ska inte vara en förutsättning för att kunna ta del av kvalitativa konstutställningar, aktiviteter eller offentliga gestaltningsprocesser, men i dagsläget försvinner stora delar av den curatoriska kompetensen i Norrbotten till de få större institutionerna eller till storstadsregionerna. I projektet Curera engageras den curatoriska kompetensen i olika lokala kontexter som i sin tur bidrar till en länsövergripande utvecklingen av konstlivet. I dialog med regionala, nationel egionen attraktiv för fler i och utanför Norrbotten. Konstfrämjandet Norrbotten ser detta projekt som en möjlighet att inleda ett bildande, nätverkande och långsiktigt arbete i och utanför Norrbotten kring förutsättningar som kan stärka curatorernas roll. Genom att utgå från lokala kontexter ser vi möjligheter att skapa intim förståelse mellan olika aktörer på sätt som kan påverka både individers och organisationers arbetsmetoder.

Konstfrämjandet Norrbotten, juni 2022


Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektet.

Visa alla