Open Call: Curera – en månads residens för curatorer i Norrbotten

Photo: From the serie Digitala Landskap by Erik Holmstedt

Curera är ett nytt projekt initierat av Konstfrämjandet Norrbotten med fokus på att lyfta curatorers villkor och roll inom konstlivet. Som en del av projektet erbjuder Konstfrämjandet Norrbotten en månads vistelse i Norrbotten för en curator med fokus på samtidskonst som befinner sig mitt i karriären eller just inlett sin professionella verksamhet.

(English below)

Beläget i de nordligaste delarna av Sverige utgör Norrbotten en fjärdedel av landets yta och gränsar till Finland i öster och Norge i väster. Landskapet som ofta beskrivs som orört har en mångbottnad historia och en samtid som är under kontinuerlig förändring. Regionen kännetecknas av stora kontraster, som samernas traditionella hemland och plats för omfattande extraktivism genom industri och gruvnäring. De geografiska avstånden i länet är ofta långa men nätverken och samverkan mellan verksamheter och utövare är täta.

Curera är ett nytt projekt initierat av Konstfrämjandet Norrbotten med fokus på curatorer. Syftet är att lyfta curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet – i Sverige generellt och specifikt i Norrbotten.

Som en del av projektet erbjuder Konstfrämjandet Norrbotten en månads vistelse i Norrbotten för en curator med fokus på samtidskonst som befinner sig mitt i karriären eller just inlett sin professionella verksamhet. Residenset fungerar som en plattform för att bedriva fältforskning, etablera relationer och skapa förutsättningar för att inleda konstprojekt i nära relation till platsen, dess olika ekosystem, samhällen och/eller konstutövare baserade i Norrbotten.

Konstfrämjandet Norrbotten bistår med individuellt utformad hjälp i form av nätverksstöd, kontakter och lokalkunskap anpassat till projektets inriktning. Residenset ger möjlighet att engagera sig i den regionala scenen genom strukturerad aktivitet och självständig tid.

Curatorisk och konstnärlig forskning med olika inriktningar uppmuntras och det finns inget produktionskrav av ett specifikt projekt under residenset. Den utvalda curatorn kommer i slutet av residensperioden ges möjlighet att presentera sin praktik på ett sätt som känns lämpligt.

När: En månad, maj 2023

Var: Den exakta platsen för residenset kommer att bestämmas med hänsyn till den valda curatorns projektförslag.

Konstfrämjandet Norrbotten bekostar resor till och från Norrbotten samt boende på plats i länet. Den utvalda curatorn erbjuds ett arbetsstipendium på 20 000 SEK (≈ 1 830 EUR) och totalt 6 000 SEK finns att tillgå för eventuella vistelsekostnader som exempelvis bilhyra eller andra omkostnader som kan behövas för att skapa ett så givande residens som möjligt. Ansökningar från duos och grupper är välkomna, men stipendiet och vistelsebudgeten är delad.

Ansökningar kommer att granskas av en jury bestående av en Norrbotten baserad curator, en representant från Konstfrämjandet Norrbotten och en representant från Resurscentrum för Konst. Urvalet kommer att baseras på kvalitén på ditt arbete och dina idéer, samt din syn på varför ett residens i Norrbotten skulle vara till särskild nytta för din projektutveckling vid denna tidsperiod. Några av de sökande kan komma att kallas till intervju.

Residenset genomförs med stöd av Resurscentrum för Konst i Norrbotten, i samverkan med SLAiR – Swedish Lapland Air.

Läs mer om projektet Curera härOpen Call: Curera – one-month curatorial residency in Norrbotten

Located in the northernmost parts of Sweden, Norrbotten makes up a quarter of the country’s surface. The landscape, bordering Finland in the east and Norway in the west, is often described as untouched and has a multi-layered history while facing a present in constant change. Norrbotten is characterized by great contrasts, as the Sami’s traditional homeland and a place of extensive extractivism through heavy industry and mining. Despite vast geographical distances, collaborations and networks between organizations and practitioners are dense.

Curera is a new project developed by Konstfrämjandet Norrbotten, with focus on curators. The goal is to contribute to raising the conditions, situation and role of curators in the art world – in Sweden in general and Norrbotten specifically.

As part of Curera, Konstfrämjandet Norrbotten offers a one-month residency in Norrbotten for an emerging or mid-career contemporary art curator. The residency functions as an accompanying platform to conduct field-research, establish relationships, and facilitate art projects in close connection to the land, its different ecosystems and communities, and/or art practitioners based in Norrbotten.

Konstfrämjandet Norrbotten provides the curator with individualised assistance, knowledge and networking support tailored to their project or research. The resident will be given opportunities to engage in the regional scene through structured and independent time and activities.

Curatorial and artistic research in its multiple and emergent forms is encouraged. Therefore the production of a specific project during the residency is not required. The curator in residence will get the opportunity to give a public talk about their practice at the end of the residency period.

When: One month in May 2023

Where: The exact location of the residency will be determined with regard to the project proposal of the selected candidate.

Konstfrämjandet Norrbotten offers travel and accommodation. Additionally, the resident will receive a working stipend of SEK 20.000 (≈ EUR 1830) and a total of SEK 6,000 is available for possible hosting costs such as car rental or other charges that may be needed to create a residency as beneficial as possible. Applications from duos and groups are welcome, but the stipendium and hosting budget are shared.

Applications will be reviewed and selected by a jury composed of one Norrbotten-based curator, one Konstfrämjandet Norrbotten’s team representative and one Resurscentrum för Konst’s team representative. The selection will be based on the quality of your work and ideas, as well as your case for why a residency in Norrbotten would benefit your project development at this point in time. Some of the applicants might be called for an interview.

The residency is accomplished with support from Resurscentrum för Konst i Norrbotten, in collaboration with SLAiR – Swedish Lapland Air.

Visa alla