Verdde

Verdde är en nomadisk konstinstitution som verkar för att synliggöra den samiska närvaron i Norrbotten och bidra till en historieskrivning som rymmer fler samiska perspektiv. Foto: Andreas Sarri

Genom Verdde vill vi uppmärksamma hur det samiska är en pågående del av tillvaron i Norrbotten och därför upprepat måste uppmärksammas som en naturlig och återkommande del i all verksamhet. Verdde blir en institution i sig själv som, istället för att utgå från en permanent plats, flyttar in hos andra organisationer i regionen och blir en del av deras publika program. Genom platsspecifika konstprojekt och aktiviteter erbjuds publiken en bredd av olika konstnärliga uttryck som bidrar till en utökad kännedom om samiska utövare och förmedlar samiska perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Verdde kommer att samarbeta med befintliga institutioner och organisationer som helt eller delvis saknar samisk kompetens för att tillföra perspektiv som ofta förbises när verksamheten planeras. Målet är att förmedla kunskap och bidra till erfarenheter som kan inkluderas i ett fortsatt arbetssätt.

På totalt sex platser, tillsammans med lika många samverkansparter, kommer tio samiska konstnärer visas under 2024. Innehåll och omfattning utformas i dialog med de inbjudna samiska utövare tillsammans med samverkansinstitutionerna med utgångspunkt i deras planerade verksamhet. Då en stor del av projektet bygger på kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan utövare och verksamheter blir det platsspecifika och förberedande arbetet lika viktigt som mötet mellan publiken och verken för att skapa förankring och långsiktig utveckling.

Verdde är nordsamiska och kan översättas som "gästvän". Att ha en verdde är en tradition mellan renskötande samer och bofasta på de platser dit renskötande samer följer renarna vid olika tidpunkter på året. Det är en ömsesidig vänskap som innebär att hjälpa varandra och byta varor och tjänster, en relation som ofta ärvs ned genom generationer.

Den samiska närvaron i kulturvärlden har de senaste åren tilltagit i samband med att intresset för det geografiska norr ökat. En växande medvetenhet om kolonialismen som har pågått och ännu pågår tillsammans med insikter om dagens ohållbara resursförvaltning har internationellt aktualiserat den samiska befolkningens förhållningssätt till land och vatten, traditionella kunskaper och erfarenheter. Trots att den samiska representationen i många sammanhang blivit bättre saknas ofta förståelse för och kunskap om den samiska kulturen, historiska skeenden och samtida förutsättningar som påverkar möjligheterna att fortsätta utöva och utveckla kulturen. Detta förstärker ett vi-och-dem-perspektiv, även på platser där den samiska närvaron är tydlig och har funnits långt innan de byggda miljöerna uppfördes. Det är i samhällen som dessa som projektet kommer att genomföras.

Det finns en problematik som följer när urfolks- och minoritetskulturer som den samiska enbart ges utrymme i en kulturhistorisk och museal kontext. På detta vis blir den samiska kulturen på ett subtilt sätt en del av en dåtid men inte lika viktig att ta hänsyn till i samtida skeenden. Behovet att aktivt jobba med inkluderandet av samiska uttryck och perspektiv i Norrbotten är ännu stort. Det är viktigt att samiska barn får möta och uppleva sin egen kultur när de växer upp, inte enbart på samiska institutioner eller i svenska museer, utan också som givna inslag i sin vardag och att frågeställningar som berör möjligheten att fortsatt utveckla sin egen kultur inte upplevs som besvärande utan självklara.

Genom Verdde främjas långsiktig och hållbar utveckling för de samiska utövarna, den norrbottniska publiken och regionens institutioner. Institutionen bidrar till utökad synlighet för den samiska kulturen och kan förhoppningsvis skapa fler positiva samtal, förståelse och utbyten kring köksbord, i arbetsplatsernas fikarum och i beslutsfattarnas kontor.

Verdde inleds i de svenska delarna av Sápmi med Norrbotten som utgångspunkt och planeras att även ta plats på norsk och finsk sida av Sápmi framöver. Institutionen har initierats och utformats av Konstfrämjandet Norrbottens konstnärliga ledare Maria Ragnestam och leds med hjälp av Ellen B. Dalbakk / Rámavuol Elle Bigge.

Verdde möjliggörs med stöd av Postkodstiftelsen och Region Norrbotten.

Visa alla