Open Call: Konstnärlig ledare till Luleåbiennalen 2024

Herkulennerna av Laurent Reynes, Luleåbiennalen 2003. Foto: Dan Lestander

Konstfrämjandet Norrbotten söker en eller flera konstnärliga ledare till Luleåbiennalen 2024 med uppdraget att gestalta och genomföra den kommande biennalen som kommer att ha den övergripande inriktningen arkitektur och konst.

English below.

Om Luleåbiennalen

Luleåbiennalen initierades 1991 och är Skandinaviens äldsta biennal. Från 2013 låg biennalen vilande fram till 2018 då Konstfrämjandet tog över som huvudman.

Konstfrämjandet Norrbottens mål är att skapa en biennal som bygger på långsiktighet och hållbarhet genom att engagera och uppmuntra till medskapande. Biennalen formar tillsammans med lokalt förankrade och internationellt aktiva utövare, inom en bredd av konstnärliga praktiker och uttrycksformer, en samlingspunkt med Norrbotten som grund.

Norrbotten med dess rika och mångfaldiga kulturhistoria står inför ett skifte där stora samhällsomvandlingar gör frågor om kulturens, konstens och inte minst livsmiljöns förutsättningar mer angelägna än någonsin. Luleåbiennalen bereder plats åt dessa frågor i samband med målsättningen att visa det bästa inom samtidskonsten på flera platser i regionen. Ett nytt steg i utvecklingen av biennalen är att ytterligare uttrycksformer utöver samtidskonst har inkluderats. 2022 års biennal är inriktad på hantverk och utgår från en bredd av idétraditioner och praktiker som duodji, slöjd, hantverk och konsthantverk. År 2024 kommer biennalen att ställa arkitekturen i relation till samtidskonsten för att på så sätt rikta fokus mot det gemensamma livet i offentligheten, hemmet och arkitekturen som konstnärligt uttryck. Ambitionen är att lyfta de idéer som har satt sin prägel på regionen – allt ifrån nomadiska levnadsformer, glesbygdens förutsättningar, industriernas påverkan till klimatkrisens konsekvenser – och samtidigt föra in nya tankesätt och skapa länkar till andra platser.

Om uppdraget

Ansökningar välkomnas från individer och grupper med erfarenhet i omfångsrika projekt och med viljan att sammanföra samtidskonst och arkitektur i vid bemärkelse. Sökanden ska visa på en god förståelse för platsens förutsättningar och att utifrån detta bidra med sin egen vision för hur en biennal med fokus på samtidskonst och arkitektur kan gestaltas. Tidigare referensprojekt som uppvisar ett okonventionellt sätt att förhålla sig till utställningar samt konst- och arkitekturteori tas i särskild beaktning. Konstfrämjandet är en ideell organisation som drivs av projektmedel och den konstnärliga ledaren förväntas vara aktiv i arbetet med att söka medel samt sätta ihop det team som tillsammans skapar biennalen.

Återkommande samverkansparter i Norrbotten har bl.a. inkluderat Norrbottens museum, Luleå konsthall, Galleri Syster, Havremagasinet Länskonsthall Boden, KKV Luleå, Region Norrbotten och Luleå kommun. Ytterligare lokala och internationella samarbeten utvecklas i samråd med Konstfrämjandet. En del av uppdraget går ut på att låta biennalen på ett innovativt sätt ta plats utanför utställningsrummen, med både det tillfälliga och det långsiktiga i åtanke.

Luleåbiennalen med inriktning arkitektur och konst äger rum sommaren 2024. Efter att den konstnärliga ledaren har tillsatts i januari 2023 börjar förberedelserna inför biennalen med researchresor, idé- och budgetarbete under våren 2023. Under hösten utvecklas sedan en detaljerad utställningsplan samt program och längre projekt samt residens startas upp. Innan biennalen öppnar 2024 färdigställs textmaterial och underlag för mediering.

Budget för genomförande av Luleåbiennalen 2024 är beroende av vilka projektmedel som beviljas. Som minst finns 1 000 000 sek inkl. moms att tillgå, tidigare års biennaler har haft en total budget på omkring 4 000 000 sek. Arvode konstnärlig ledare: 250 000 sek inkl moms.

Bild: Herkulennerna av Laurent Reynes, Luleåbiennalen 2003. Foto: Dan Lestander

Open Call: Artistic Director for the Luleå Biennial 2024

Konstfrämjandet Norrbotten is looking for one or more artistic directors for the Luleå Biennial 2024, to curate and manage the upcoming biennial, which will have the overarching theme architecture and art.

About the Luleå Biennial

The first edition of the Luleå Biennial, which is the oldest biennial in Scandinavia, was held in 1991. The biennial was dormant from 2013 to 2018, when Konstfrämjandet took over its operation. Konstfrämjandet Norrbotten’s ambition is to create a biennial that emphasises long-term sustainability by sparking engagement and encouraging creative participation. The biennial invites locally and internationally based practitioners from a wide range of artistic fields and expressions to form an assembly point in Norrbotten.

Norrbotten, which has a rich and diverse cultural history, is currently facing a fundamental shift, in which large-scale social processes have made matters related to culture, art, and public spaces more urgent than ever before. The Luleå Biennial seeks to address these issues in the pursuit of its goal of exhibiting world-class contemporary art in several locations within the region. The inclusion of other forms of expression besides contemporary art represents a new phase in the biennial’s ongoing evolution. The 2022 edition of the biennial focuses on crafts, and highlights a diverse array of traditions and practices, including duodji, handicraft, and arts and crafts. In 2024, the biennial will examine the relationship between architecture and contemporary art, in order to highlight related aspects of social life in both the public sphere and the home, as well as architecture as artistic expression. The ambition will be to address phenomena that have already shaped the region, such as nomadism, climate change, conditions in sparsely populated areas, and the impact of industry, while also introducing new ideas and forming links to other places.

About the role

Applications are welcomed from individuals and groups with prior experience of managing large-scale projects and a particular interest in bringing contemporary art and architecture together. Applicants are expected to demonstrate a good familiarity with the conditions in the region, and express their vision for how these will be accounted for through the curation of a biennial emphasising contemporary art and architecture. Past reference projects demonstrating an unconventional approach to exhibitions and art and architecture theory will be given particular consideration. Konstfrämjandet is a non-profit organisation that is reliant on project funding, and the artistic director is expected to take an active role in both acquiring funding and recruiting the team that will produce the biennial together.

Recurring partners in Norrbotten include Norrbottens museum, Luleå konsthall, Galleri Syster, Havremagasinet Länskonsthall Boden, KKV Luleå, the Norrbotten region, and Luleå municipality. Further local and international collaborations are to be developed in consultation with Konstfrämjandet. Part of the role involves finding innovative ways for the biennial to occupy spaces outside of the galleries, on both temporary and long-term bases.

This edition of the Luleå Biennial, which is themed around architecture and art, will take place during the summer of 2024. Once the artistic director has been appointed in January 2023, preparations for the biennial will begin. Research trips, concept development, and budgeting will all take place during the spring of 2023. During the following autumn, a detailed exhibition plan and programme will be produced, and longer projects and residencies will begin. Text materials and a plan for mediation are to be finalised before the opening of the biennial in 2024.

The production budget for the Luleå Biennial 2024 depends on the project funding that is granted. At a minimum, 1,000,000 SEK (VAT inclusive) will be available, and past editions of the biennial have had an overall budget of around 4,000,000 SEK. Renumeration for the artistic director: 250 000 SEK (VAT inclusive).

Deadline 20 December 2022.

Photo: Herkulennerna by Laurent Reynes, Luleå Biennial 2003. Photographer: Dan Lestander.

Visa alla