Curera: Med arkitektur som curatoriell byggsten

Från serien Digitala Landskap av Erik Holmstedt. Grafisk form av LKP.

Möt de nyligt utsedda curatorerna för Luleåbiennalen 2024! Presentation med Aude Christel Mgba (curator och konstvetare, CM/NL) och Bruno Alves de Almeida (curator och arkitekt, BR/NL) – konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2024. Samtalet sker på engelska.

Möt de nyligt utsedda curatorerna för Luleåbiennalen 2024 i en presentation och ett samtal om hur curatoriella erfarenheter kan bidra till varierande perspektiv på återkommande geografiska platser och förutsättningar. Genom att kontinuerligt utforska gränserna för biennalens utformning lyfts frågor om vad som gör biennalformatet relevant utifrån lokala och internationella kontexter. Hur kan varierande curatoriska uttryck och praktiker bidra till att biennalens innehåll fysiskt tar plats i människors vardag och blir ett närvarande inslag i de frågeställningar som just nu påverkar livsmiljöer regionalt och globalt?

Om curatorerna

Aude Christel Mgba är curator och konsthistoriker baserad i Kamerun och Nederländerna. Mgba engagerar sig i dekoloniala perspektiv genom forskningsprojekt och skapandet av plattformar för överföring, översättning och förkroppsligande av tidigare generationers kunskaper. I hennes curatoriska praktik ingår samarbeten som genom sina sammansättningar och utformningar ifrågasätter förhållningssätt kring att skapa och visa konst vilka traditionellt ofta centreras kring konstutövare och konstinstitutioner. Mgba är intresserad av samarbeten som sträcker sig bortom dessa rum, för att inkludera fler.

Bruno Alves de Almeida är curator och arkitekt baserad i Nederländerna, för närvarande curator för Jan van Eyck Academie, Maastricht, och lärare vid Designhögskolan i Eindhoven. Alves de Almeidas praktik är rotad i transdisciplinärt tänkande som tillsammans med plats- och kontextspecifika förutsättningar, resulterar i projekt som förhåller sig till dagsaktuella frågeställningar och utforskar alternativa former och utrymmen för konstnärliga upplevelser.

Luleåbiennalen initierades 1991 och är Skandinaviens äldsta biennal. 2018 tog Konstfrämjandet över som huvudman för biennalen med mål att skapa en hållbar biennal genom att engagera och uppmuntra till medskapande. Tillsammans med lokalt förankrade och internationellt aktiva utövare, med olika konstnärliga uttrycksformer, utgör Luleåbiennalen en samlingsplats med Norrbotten som geografiskt utgångspunkt.

Luleå Konsthall öppnade 2007 och visar konst med stor variation när det gäller teknik, uttryck och ursprungsland. Oftast visar de samtida konst, som tolkar och utforskar tillvaron på ett spännande sätt. Förutom deras utställningar har de konstvisningar, workshops och andra arrangemang för en bred publik. Luleå Konsthall är en del av Kulturens Hus i Luleå.


In English

Architecture as curatorial cornerstone

Meet the artistic directors of Luleåbiennalen 2024! Presentation with Aude Christel Mgba (curator and art historian, CM/NL), and Bruno Alves de Almeida (curator and architect, BR/NL) – artistic directors for the Luleåbiennalen 2024. The talk presented in English.

Meet the newly appointed curators for Luleåbiennalen 2024, who will present and discuss how curatorial experiences can contribute to various perspectives on recurring geographical locations and conditions. In addition to contemporary art, the upcoming biennial will be held with a special focus on architecture, in a broad sense. By continuously exploring the limits of the structure of the biennial, the relevance of its format based on local and international contexts is questioned. How can diverse curatorial expressions and practices contribute to the biennial becoming part of people's everyday lives and a valuable contributor in regards to issues currently affecting living environments regionally and globally?

About the participants

Aude Christel Mgba is an independent curator and art historian based between Cameroon and the Netherlands. Aude engages with decoloniality through research projects and the creation of platforms that aim to transcribe, translate, and embody ancestral knowledge. Her curatorial experiences include collaborations that question forms of making and showing art which tend to be centered between art institutions and art workers. She is more interested in collaborations that expand beyond these spaces to embrace other communities.

Bruno Alves de Almeida is a curator and architect based in the Netherlands, currently active as curator of the Jan van Eyck Academie, Maastricht, and tutor at the Design Academy Eindhoven. His practice is rooted in transdisciplinary thinking and site/context-specificity, resulting in projects responding to timely issues and going beyond customary formats and spaces for the presentation and experience of artistic practice.

The first edition of Luleåbiennalen, which is the oldest biennial in Scandinavia, was held in 1991. In 2018 Konstfrämjandet took over its operation with the ambition to create a biennial that emphasizes long-term sustainability by sparking engagement and encouraging creative participation. The biennial invites locally and internationally based practitioners from a wide range of artistic fields and expressions to form an assembly point in Norrbotten.

Luleå Konsthall opened in 2007, and is a space for art with great variety in terms of technique, expression and country of origin. Most often, they show contemporary art, which interprets and explores existence in an exciting way. In addition to exhibitions, they host art shows, workshops and other events for all audiences. Luleå Konsthall is a part of Kulturens Hus in Luleå which serves as a cultural center for the city.


Med arkitektur som curatoriell byggsten är en del av projektet Cureras samtalsserie Samverkan.

Architecture as curatorial cornerstone is a part of the Curera project's publik talk series Collaboration.

Visa alla