Curera: Curera i glesbygd

Från serien Digitala Landskap av Erik Holmstedt. Grafisk form av LKP.

Välkommen på ett samtal inom projektet Curera med Hanne Kirkegaard (curator, Nuuk Art Museum, GL), Tinna Guðmundsdóttir (Project manager, Icelandic Art Center, IS) och Jan-Erik Lundström (frilansande curator, SE), lett av Elias Kautsky (producent, Havremagasinet Länskonsthall Boden, SE).

Förutsättningarna som råder och krävs för att arbeta curatoriskt i sparsamt befolkade områden är utgångspunkten för detta samtal. Vi diskuterar hur mål och strategier kan utformas för att ta tillvara på fördelar och parera utmaningar som kan uppstå för glesbygdsbaserade verksamheter. Utifrån platsspecifika kunskaper berörs varför detta curatoriska arbete aktivt behöver erkännas och stödjas. Samtalet sker på engelska.

Om deltagarna

Tinna Guðmundsdóttir är bildkonstnär och kulturarbetare baserad på Island. Guðmundsdóttir är projektledare på Icelandic Art Center i Reykjavík och tidigare chef för Skaftfell – Centrum för visuell konst (2012-2018), det regionala centret för bildkonst för östra Island. Hennes praktik fokuserar på systematiska fel och existentiella kriser som uppstår i friktionen mellan människa och natur. Guðmundsdóttir har ställt ut inom den lokala konstscenen och även arbetat med olika kulturprojekt, som t.ex. dokumentären ”Seeing Eye Dog” (2017), publikationen ”The Living Art Museum 1978-2008”, (2010) och Sequences Real-Time Art Festival (2008).

Hanne Kirkegaard är curator på Nuuk Art Museum där hon undersöker och inriktar sig på områden och frågeställningar som är relevanta för Grönland och staden Nuuk. Genom sitt arbete stödjer Kirkegaard den grönländska kulturscenen samt grönländska framväxande eller underrepresenterade konstnärer. Hon och hennes kollegor arbetar just nu med KIMIK (Grönlands konstnärsförening) årliga utställning, en separatutställning med Julie Edel Hardenberg för Nuuk Nordic Culture Festival och en separatutställning med Isle Hessner.

Jan-Erik Lundström är frilansande curator, författare och konsthistoriker baserad i Norrbotten. Tidigare har Lundström varit chef för Sámi Dáiddaguovddáš / Samiskt centrum för samtidskonst i Karasjok (2011-2013), för Bildmuseet i Umeå (1999-2011), Fotografiska museet i Moderna Museet i Stockholm (1992-1999). Lundström har även drivit en rad oberoende internationella curatorprojekt bland annat flera biennaler. I sin curatorpraktik har han fördjupat sig i frågor som kretsar kring postkolonialism, dekoloniala processer och kritiska kartografier av samtiden som uppmärksammar den ständiga processen av sammanvävningen mellan det lokala och det globala.

Norrbottens museum har som länsmuseum för Norrbottens län uppdrag att samla, förmedla och utveckla Norrbottens kulturarv. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet, och för dagens och morgondagens kunskap.


In English

Curating in sparsely populated areas

The conditions that prevail and are required for curatorial work in sparsely populated areas are the starting point for this conversation. We discuss the benefits of curating within these settings, as well as the goals and strategies used to counter the challenges that may arise, and why this should be actively recognised, appreciated, and supported.

Curating in sparsely populated areas is a public conversation between Hanne Kirkegaard (Curator, Nuuk Art Museum, GL), Tinna Guðmundsdóttir (Project manager, Icelandic Art Center, IS) and Jan-Erik Lundström (Independent curator, SE), lead by Elias Kautsky (producer, Havremagasinet Länskonsthall Boden, SE). The talk is presented in English.

About the participants

Tinna Guðmundsdóttir is a visual artist and cultural worker based in Iceland. She is the project manager at the Icelandic Art Center in Reykjavík and used to be the director of Skaftfell – Center for Visual Art, the regional visual art center for East Iceland (from 2012 to 2018). Her practice focuses on systemic errors and existential crises that arise from the friction between man and nature. She has exhibited within the local art scene and worked in the cultural field in various projects, e.g.producer of the documentary “Seeing Eye Dog” (2017), editor of the publication “The Living Art Museum 1978-2008” (2010) and Sequences Real-Time Art Festival (2008).

Hanne Kirkegaard is a curator working at Nuuk Art Museum where she addresses and researches questions and topics that are relevant to the city of Nuuk and Greenland, while supporting the Greenlandic cultural scene as well as Greenlandic emerging or underrepresented artists. She and her colleagues are now working on the KIMIK (artists’ association of Greenland) yearly exhibition, a solo exhibition with Julie Edel Hardenberg for Nuuk Nordic Culture Festival and a solo exhibition with Isle Hessner.

Jan-Erik Lundström is currently a Norrbotten-based independent curator, writer, and art historian. In the past, he has been the director of the Sami Center for Contemporary Art in Karasjok (2011-2013), of Bildmuseet in Umeå (1999-2011) and of Fotografiska museet at Moderna museet in Stockholm (1992-1999). In addition, Lundström has pursued a range of independent international curatorial projects, such as several biennials. In his curatorial practice, Lundström delved into a set of questions revolving around post-colonialism, decoloniality, and critical cartographies of the present, recognizing the constant process of entanglement between the local and the global.

Norrbotten Museum is the county museum. Its mission is to collect, mediate and develop the cultural heritage of Norrbotten. The museum promotes culture of the past and of the present, diversity, the open public dialogue and the knowledge of today and tomorrow.


Curera i glesbygd är en del av projektet Cureras publika samtalsserie Samverkan.

Curating in sparsely populated areas is a part of the Curera project's publik talk series Collaboration.

Visa alla