Curera: Curatorer på plats

Foto: Från serien Digitala Landskap av Erik Holmstedt.

I den nyligen antagna kulturplanen för Norrbotten 2023–2026 inkluderas för första gången curatorerna som yrkeskår och vi tar därför tillfället i akt att prata om vad som krävs för att ge utrymme för en ofta förbisedd men viktig aktör i konst- och kulturvärlden. Under samtalet delas erfarenheter och tankar om hur det curatoriella arbetet kan ta plats i olika organisationer och bidra till att berika konstlivet i Norrbotten, för både utövar och besökare.

Välkommen på ett samtal med Mariangela Méndez Prencke (chef, Havremagasinet Länskonsthall Boden) och Anja Örn (ordförande och medgrundare, Galleri Syster), modererat av Maria Ragnestam (verksamhetsledare, Konstfrämjandet Norrbotten).

Om deltagarna

Mariangela Méndez Prencke tillträdde som chef för Havremagasinet Länskonsthall i Boden 2020. Tidigare var Méndez Prencke intendent vid Röda Sten Konsthall i Göteborg och hon har arbetat som frilansande curator med uppdrag i bland annat Norge, Kanada och Brasilien. Hon har curerat utställningarna The Mother’s Surface. Delcy Morelos, South Alberta Art Gallery, Canada (2019) Du som jag, Havremagasinet (2016) och Sami Center for Contemporary Art, Karasjok, Norge (2017) Shine on you Crazy Diamond, ARTBO, Bogotás International Art Fair (2015). Mariangela Méndez Prencke är även engagerad i Svensk Curatorförening.

Anja Örn driver Galleri Syster i Luleå sedan 2006 tillsammans med Sara Edström och Therese Engström. Örn ingår i det konstnärliga och kollektiva samarbetet Norrakollektivet, och har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Naturen och landskapen har nästan alltid varit närvarande i Örns konst. Tidigare har hon utforskat relationen mellan naturen och sig själv, punkten där kropparna möts. Nu mer har hon koncentrerat arbetet i projekt som undersöker skärningspunkter där natur och industri möts med frågor om konsekvenserna av människans stora projekt i landskapet.


In English

Curators on site

Join us for a talk with Mariangela Méndez Prencke (Director, Havremagasinet Länskonsthall Boden) and Anja Örn (Chairperson and co-founder, Galleri Syster), moderated by Maria Ragnestam (Executive Manager, People’s Movements for Art Promotion, Norrbotten). The talk is presented in Swedish.

In the newly adopted cultural plan for Norrbotten 2023 - 2026, curators are included for the first time as a profession. We are therefore taking this opportunity to talk about the necessity to make room for an often overlooked but important actor in the art world. During the conversation, experiences and thoughts are shared about how curatorial work can take place in various organisations, and contribute to enriching the art life in Norrbotten, for both practitioners and visitors.

About the participants

Mariangela Méndez Prencke took over as director of Havremagasinet Länskonsthall in Boden in 2020. Before that, Méndez Prencke was curator at Röda Sten Konsthall in Gothenburg and she worked as a freelance curator with assignments in Norway, Canada and Brazil, among others. Exhibitions for which she has been a freelance curator include The Mother's Surface. Delcy Morelos, South Alberta Art Gallery, Canada (2019) Du som jag, Havremagasinet (2016) and Sami Center for Contemporary Art, Karasjok, Norway (2017) Shine on you Crazy Diamond, ARTBO, Bogotá's International Art Fair (2015). Mariangela Méndez Prencke is involved in the Swedish Association of Curators.

Anja Örn runs Galleri Syster in Luleå since 2006 together with Sara Edström and Therese Engström. Örn is part of the artistic and collective collaboration Norra Kollektivet, and has participated in several exhibitions in Sweden and internationally. Nature and landscapes have almost always been present in Örn's art. In the past, she has explored the relationship between nature and herself, the point where their bodies meet, but recently her work focused on projects that investigate intersections where nature and industry meet, questioning the consequences of man's large impacts on the landscape.


Samtalet är en del av projektet Curera / The talk is a part of the project Curera.

Visa alla