Curera: Att utforska curatoriella praktiker med ett urfolksperspektiv

Från serien Digitala Landskap av Erik Holmstedt. Grafisk form av LKP.

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med deltagarna från utbildningen Educational Sámi Curator Programme! Samtalet sker på engelska.

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med deltagarna från utbildningen Educational Sámi Curator program. I ett format där varje deltagares röst ges samma status och vikt genomförs ett samtal om behovet av curatoriella praktiker som utvecklats med ett samiskt perspektiv. Hur bidrar curatorer med specifik förståelse för och kunskap om urfolk till att skapa trygga rum för utövare och nya sammanhang för besökarna? Krävs det egna utrymmen skapade av och för samiska utövare eller finns förutsättningar för samiska förhållningssätt att ta plats även i strukturer och institutioner präglade av en kolonial historia och vilken roll spelar curatorerna i dessa sammanhang? Samtalet modereras av Maria Ragnestam (Konstfrämjandet Norrbotten) och sker på engelska.

Om deltagarna

Marija Griniuk är en litauisk konstnär, curator och forskare, för närvarande baserad i Sápmi. Griniuk är chef på Sámi dáiddaguovddáš (Samiskt center för samtidskonst) i Karasjok, Norge. Hennes forskning handlar om utveckling av en ny metodik för att curera urfolkskonst.

Det curatoriska utbildningsprogrammet Educational Sámi Curator Programme är en tvåårig utbildning vid Sámi Dáiddaguovddáš, Samiskt center för samtidskonst i Karasjok. De som deltar i utbildningen går nu sitt andra år av programmet som består av workshops, praktiska curatoriella uppdrag och utvecklingen av ett manuskript för en bok som skildrar en mångfald av perspektiv kring curatoriella strategier vid arbete med samisk konst som kommer färdigställas under 2023. Deltagarna i programmet är: Ánndaris/Anders Rimpi, Anne Henriette Nilut, Kare R. Anti, Petra Laiti, Berit Kristine Andersen Guvsám, Laila Susanna Kuhmunen, Sandra Márjá West, och Sunna Nousuniemi.


In English

Curera: Exploring curatorial practices from indigenous perspectives

Welcome to participate in a round table discussion with the participants of the Educational Sámi Curator Programme. In a format where each person's voice is given the same status and weight, we will discuss the need for curatorial practices developed with a Sámi perspective. How do curators with specific understanding and knowledge of indigenous peoples contribute to creating safe spaces for practitioners and new contexts for visitors? Are independent spaces created by and for Sámi practitioners required or can we also find conditions for Sámi approaches to take place in structures and institutions characterised by a colonial history, and what role do the curators play in these contexts? The talk is moderated by Maria Ragnestam (Konstfrämjandet Norrbotten) and will be in English.

About the participants

Marija Griniuk is a Lithuanian artist, curator and researcher, currently based in Sápmi. She holds a position of a director at Sámi dáiddaguovddáš (Sami Center for Contemporary Art) in Karasjok, Norway. Her research concerns development of a new methodology of curating Indigenous art.

The Educational Sámi Curator Programme is the two year non-graduate programme at Sámi Dáiddaguovddáš (Sami Center for Contemporary Art). Currently the involved studying curators are in the 2d year of the program, which consists of lectures and workshops, practice-based curatorial tasks and development of a manuscript. Educational Sámi Curator programme in 2023 will result in a book providing a multi-perspective of curatorial strategies when working with Indigenous Sámi art. The participants of the programme are: Ánndaris/Anders Rimpi, Anne Henriette Nilut, Kare R. Anti, Petra Laiti, Berit Kristine Andersen Guvsám, Laila Susanna Kuhmunen, Sandra Márjá West, and Sunna Nousuniemi.


Rundabordssamtalet Att utforska curatoriella praktiker med ett urfolksperspektiv är en del av projektet Cureras publika samtalsserie Samverkan.

The roundtable discussion Exploring curatorial practices from indigenous perspectives is a part of the Curera project's publik talk series Collaboration.

Visa alla